การจ้างเอเจนซี่ด้าน Online หรือ Digital Agency มาสนับสนุนงานด้าน Digital Marketing

ระยะหลายปีมานี้ Digital Marketing เป็นที่นิยมของธุรกิจแทบทุกประเภท หลายบริษัทหันมาทำการตลาดดิจิตัลอย่างจริงจังมากขึ้น มีการแบ่งแผนกความรับผิดชอบงาน แบ่งงบประมาณสำหรับงานด้านนี้อย่างชัดเจน

แต่เนื่องด้วยเป็นงานที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทหลายแห่งเลยขาดคนที่มีความรู้ความชำนาญ ต้องอาศัยหาคนทำงานข้างนอกมาช่วย นั่นคือการจ้างเอเจนซี่ด้าน Online หรือ Digital Agency มาสนับสนุนอีกแรง

Digital Marketing นั้นจริงๆแล้วประกอบด้วยหลายส่วน เช่น E-mail marketing, การทำ SEO เพื่อให้สินค้าติดอันดับการ search (organic search) ใน Search engine, การซื้อโฆษณา PPC , Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook – Instragram – LinkedIn – Twitter – Google+ และอื่นๆ รวมทั้งการจัดการข้อมูล Big Data จากแหล่งต่างๆ, การวิเคราะห์อ่านข้อมูล (analytic), การวางแผนงาน จนถึงการจัดเตรียม content ให้เหมาะสมกับช่องทางที่จะสื่อสาร ทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของงานด้าน Digital Marketing ทั้งสิ้น

เมื่อเห็นว่าการตลาดดิจิตัลมีองค์ประกอบแบ่งเป็นหลายส่วน ก็ไม่ใช่ว่าสินค้า หรือบริการของเราต้องใช้หรือทำทุกส่วน ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนการตัดสินใจว่าจะ เลือกใช้เครื่องมือใดในการตลาดดิจิตัล คือการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการอะไร แล้วค่อยเลือกเครื่องมือ หรือช่องทางที่เหมาะสม แต่หลายครั้งที่การทำการตลาดดิจิตัล ทำเพียงเพื่อให้ตัวเองมีเหมือนที่สินค้าอื่นมี ลืมคิดถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตัวเองต้องการไป

และหากไม่มีความรู้ ความชำนาญในงานด้านนี้มากนัก ก็สามารถที่จะจัดหาดิจิตัลเอเจนซี่เข้ามาช่วยสนับสนุนได้ โดยต้องพิจารณาคัดเลือกเอเจนซี่จากวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดเป็นอันดับแรก เพราะเอเจนซี่แต่ละแห่ง มีความรู้ความชำนาญแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกเอเจนซี่จึงควรเลือกที่สอดคล้องและมีความชำนาญ รวมทั้งมีประสบการณ์ในด้านที่เราต้องการมากที่สุด

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เจ้าของสินค้า ผู้ที่ดูแลสินค้า-บริการ หรือคนที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ประสานงานกับเอเจนซี่ ผู้ที่คอยสนับสนุนให้ข้อมูลกับทางเอเจนซี่ ที่นอกจากจะต้องเข้าใจสินค้าจนถึงแก่นแล้ว ที่สำคัญควรจะมีความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆของ Digital Marketing เป็นอย่างดีด้วย เพื่อให้สามารถพิจารณาเลือกเครื่องมือ วิเคราะห์งานที่ทางเอเจนซี่นำเสนอได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถที่จะให้ความเห็นในผลการทำงาน และตรวจสอบงานได้อย่างดี

สุดท้ายอย่าลืมว่าเมื่อทำงานร่วมกับทาง Digital Agency แล้ว ก็ต้องทำงานให้เป็นทีมเวิรค์ เพราะแม้เอเจนซี่จะเป็นบุคคลภายนอกบริษัท แต่เมื่อมาร่วมถือเป้าหมายเดียวกัน ร่วมรับผิด รับชอบไปกับเราแล้ว การแชร์ข้อมูลต่างๆในการทำงานอย่างเพียงพอ รวมถึงการสนับสนุนให้กำลังใจ ชื่นชมเมื่อทำสำเร็จ และพร้อมที่จะปรับปรุงร่วมกันเมื่อผิดพลาด ถือเป็นสิ่งที่จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเลย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Digital Agency และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร